Leefbaarheid - Veiligheid
Maatschappelijke Integriteit...

Share |

Research without theory is blind, and theory without research is empty,  

  Pierre Bourdieu

UrbanResearch publiceert op het grensvlak van de leefbaarheid, veiligheid en maatschappelijk integriteit. UrbanResearch wil de risico's in beeld krijgen betreffende de leefbaarheid, veiligheid en maatschappelijke integriteit.

 

Contactformulier

Naam
E-mailadres
Onderwerp
Bericht
 
Hallo, bekijk eens 12manage.com: verbazend kennisnetwerk over managementmethoden en -aanpakken. Word lid van 12manage op www.12manage.com/register.asp?LC=menu_nl. Met vriendelijke groeten, W.K. www.12manage.com/index_nl.html - Communities en encyclopedie over managementmethoden en -begrippen. Disciplines: Verandering & Organisatie, Communicatie & Vaardigheden, Besluitvorming & Waardering, Ethiek & Verantwoordelijkheid, Financin & Investeren, Human Resources, Kennis & Ontastbare Zaken, Leiderschap, Marketing, Programma- & Projectmanagement, Strategie en Supply Chain & Kwaliteit.

Valse merkartikelen bestrijden wordt gemakkelijker

Hoewel het volgens de Minister van Economische Zaken tijdens Kamervragen in 2011, lastig is om eenduidige cijfers te verkrijgen, kan wel worden gesteld dat het een probleem is van grote en groeiende omvang. Volgens de laatste cijfers van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) wordt de waarde van de internationale handel in nagemaakte en door piraterij verkregen goederen in 2007 op 250 miljard USD geraamd. Het is aannemelijk dat het bij namaakgoederen in Europa om honderden miljoenen, zo niet miljarden euro’s gaat, aldus Minister Verhagen.

Nu is in de Verenigde Staten een methode ontwikkeld om originele producten te markeren met nanotechnologie.

Biosensoren ontworpen voor voedsel- en waterveiligheid, kunnen nu ook fabrikanten van medicijnen, luxe producten, elektronica of wapens helpen de strijd aan te gaan naar de producenten van valse artikelen of de helers c.q. kopers van deze producten. Aan de originele artikelen kunnen nano- of biomarkers worden toegevoegd. In Nederland wordt deze techniek al toegepast bij het bestrijden van koperkabels langs het spoor. Door deze nano- of biomarkers in te bouwen in hun producten wordt het mogelijk om vals van echt te onderscheiden. Door opsporingsinstanties te voorzien van de ontwikkelde scanners voor deze unieke ingebouwde biomarkers wordt het mogelijk ‘vals van echt’ te onderscheiden hetgeen in zeer veel gevallen heel moeilijk is.

Op dit moment is het bestrijden van zeer moeilijk en daardoor de risico’s voor de criminelen zeer klein en de winsten misschien wel groter dan bij drugshandel.

Met het invoeren van deze scanners wordt de strijd tegen criminelen die valse artikelen laten maken, stukken eenvoudiger doordat de pakkans aanzienlijk groter wordt. Ook kunnen handelaren op de markt of op Marktplaats worden aangepakt en deze valse merkartikelen van straat gehaald worden. (Bron: NSF 2012)

TAGS: politie, FIOD, Douane, Koninklijke Marechaussee, Nieuwe Voedselautoriteit, NSF, overheid.

Voor een videolink: http://www.nsf.gov/news/mmg/mmg_disp.cfm?med_id=74085

Your SEO optimized title page contents

Addwhere Urban Intelligence

Addwhere Urban Intelligence is een initiatief van Addwhere om diensten aan te bieden op het gebied van Openbare Orde, Veiligheid, Leefbaarheid en Crisisbeheersing. Onze Consultants beschikken over gerichte kennis en hebben vele jaren ervaring binnen deze gebieden opgedaan. Zij kunnen bogen op ervaring met het analyseren van veiligheids- en leefbaarheidsinformatie in een geografische context en zijn gespecialiseerd in onderzoek, ondersteuning van beleids- en opsporingsbeslissingen, methodiek- en instrumentontwikkeling en projectbegeleiding. Vanwege hun jarenlange staat van dienst zijn zij als geen ander bekend met het terughoudend en zorgvuldig omgaan met vertrouwelijke informatie.

Achtergrond

Addwhere Urban Intelligence is ontstaan uit de behoefte bij klanten om informatie op het gebied van veiligheid en leefbaarheid op een snelle manier vindbaar, begrijpelijk en toegankelijk te maken. Dit om meer inzicht te krijgen in situaties ter plaatse om zo goede maatregelen te kunnen nemen.

Informatie is, zeker op internet, in zeer grote hoeveelheden verkrijgbaar. Het vinden van de juiste informatie wordt door dit grote aanbod eerder lastiger dan makkelijker. Het gevaar van informatie-overload –meer informatie binnenkrijgen dan je kunt verwerken– is hierbij sterk aanwezig. Daarom bedenkt Addwhere Urban Intelligence oplossingen die mensen snel en effectief naar de juiste informatie leiden. Tevens kijkt Addwhere Urban Intelligence of informatie al binnen de organisatie voorhanden is.

De wortels van de Consultants van Addwhere Urban Intelligence liggen in de politiewereld en de sociale wetenschappen, zoals de politie Amsterdam-Amstelland, de Koninklijke Marechaussee en de Universiteit van Amsterdam. Mede vanuit deze achtergrond benaderen zij informatie vraagstukken steeds op een onafhankelijke wijze.

Niet meer maar beter
Hoe kom je als gebruiker zo snel mogelijk bij de informatie die voor jou relevant is? Dit is de essentiële vraag die ten grondslag ligt aan de produkten en diensten die Addwhere Urban Intelligence levert.

Gebruik van Criminogene Factoren

Er wordt in ons land relatief weinig onderzoek verricht naar de oorzaken van onveiligheid. De meeste theoretische kennis is afkomstig van de VS of UK, waarbij vooral modellen worden gebruikt die typisch zijn voor die landen, en om diverse redenen niet zo maar op onze steden van toepassing zijn. Zo blijkt de opbouw van de stad en de daarmee samenhangende demografische samenstelling van steden in de VS sterk te verschillen van die in Nederland. Van gettovorming is in ons land veel minder sprake, terwijl gettovorming in de VS beschouwd wordt als een van de belangrijkste criminogene factoren. Bij ons spelen factoren als leeftijd en onderwijs een belangrijkere rol dan sec de buurt. Echter recentelijk is wetgeving aangescherpt (de Rotterdamwet) om gemeenten middelen te geven om buurten veilig te maken.

De aanvullende instrumenten voorzien onder meer in extra mogelijkheden om ongewenste woningvorming tegen te gaan, om malafide pandeigenaren aan te pakken en om een genomen gebiedsaanwijzing maximaal vier maal te verlengen met telkens een periode van vier jaar. De bedoeling van een gebiedsaanwijzing is om te voorkomen dat bepaalde groepen in een buurt de overhand krijgen. Hierbij valt te denken aan een maatregel om geen woningen aan woningzoekenden op bijstandsniveau toe te wijzen. Was de vorige Rotterdamwet alleen van toepassing op grotere steden, nu kunnen de bevoegdheden ook worden ingezet in gemeenten met minder dan 100.000 inwoners.

Toch bestaan er ook overeenkomsten over de diverse oorzaken die van invloed zijn op variaties in onveiligheid. Spanningen die er binnen steden bestaan tussen sociale groepen zijn belangrijk, de gelaagdheid van de stad in sociaal en economisch opzicht, de verschillen in cohesie in de bevolking, het aanwezig zijn van in vele opzichten van elkaar afwijkende maatschappelijke waarden en normen, de veranderingen in gezinssamenstelling, de sterke individualisering, de segregatie tussen ouderen en jongeren, de veranderende geografische mobiliteit en de aanwezigheid van een uitgaansgebieden en van prostitutie, zijn enkele belangrijke oorzaken van variaties in onveiligheid.

Deze factoren zijn belangrijke voorspellers. Voorspellers die wanneer ze ‘slim’ worden ingezet veel ellende kunnen voorkomen. Door ter zake doende factoren te ‘stapelen’ in een (BI-)GIS-omgeving wordt het mogelijk de nabije toekomst te simuleren. In bijgaand kaartje zijn een aantal criminogene factoren samen genomen. Door de factor leeftijd te verschuiven naar een jongere leeftijdscategorie is het mogelijk om toekomstige risicobuurten te identificeren.